مشاوره حقوقی

خدمات و مشاوره و اجرا درخصوص تامین اجتماعی

  مشاوره ورفع اختلاف پیمانکاران وکارفرمایان باتامین اجتماعی برقراری مستمری...

نکات قابل توجه مودیان محترم درخصوص اموال مشمول مالیات بر ارث

نکات قابل توجه مودیان محترم درخصوص اموال مشمول مالیات بر ارث براساس اصلاحیه...

توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوءاستفاده

توقیف مال برای جلوگیری از فروش و سوءاستفاده هرگاه کسی از دیگری طلبی داشته یا...

شرایط عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما

?براساس نظریه شماره ۷/۴۰۴۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرایط عدم...

ravabete-kar2

• خدمات و مشاوره و اجرا درخصوص روابط کار( ادارات تعاون, کار و رفاه اجتماعی)

·        خدمات و مشاوره و اجرا درخصوص روابط کار( ادارات تعاون, کار و رفاه...

نحوه پرداخت بدهی‌های متوفی

نحوه پرداخت بدهی‌های متوفی ?هر فردی که فوت می‌کند ممکن است مال و اموالی...