قانون آیین دادرسی مدنی 1

قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني)‌كتاب اول – در امور مدني‌كليات‌ماده 1 – آيين‌دادرسي مدني، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به ...

قانون تجارت 3

 ماده 100 – درآگهي دعوت صاحبان سهام براي تشكيل مجمع عمومي دستور جلسه وتاريخ ومحل تشكيل مجمع باقيدساعت ونشاني كامل بايدقيدشود.  ماده 101 – مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه ا...

قانون چک

متن قانون چک   با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیاد...

قانون شهرداري ها 4

 تبصره 49 – در اجراي برنامه عمراني سوم كشور به دولت اجازه داده مي‌شود به دولت اجازه داده مي‌شود براي تأمين قسمتي از هزينه‌هاي برنامه‌عمراني سوم كشور قرارداد تحصيل...

قانون امور گمركي 2

 بخش سوم ـ تشريفات قبل از اظهار ماده ۱۸ ـ شركتهاي حمل ‌و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هريك از آنها نسخه‌اي ...

قانون مالیات های مستقیم 10

 ماده 149– در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارایی و هزینه های تاسیس و سرمایه ای با رعایت اصول زیر انجام می شود: 1 – آن قسمت از دارایی ثابت که بر اثر استعم...

قانون مجازات اسلامی 9

 فصل هفدهم – جرایم علیه اشخاص و اطفال ماده ۶۱۲ – هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یاشاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام...

قانون مطبوعات

 متن كامل قانون مطبوعات فصل اول / تعريف مطبوعاتماده 1. مطبوعات در اين قانون عبارتند از نشرياتي كه بطور منظم بانام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينه هاي گوناگون خبري...

قانون آیین دادرسی مدنی 2

مبحث دوم – ابلاغ ‌ماده 67 – پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني مي كند و نسخه‌ديگر را با ضماي...