قانون آیین دادرسی مدنی 6

مبحث دوم – موارد نقض‌ماده 370 – شعبه رسيدگي‌كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد. چنانچه رأي‌مطابق قانون ود...

قانون تجارت 8

ماده 330 – ابطال سندفورابه وسيله درج درمجله رسمي وهروسيله ديگري كه محكمه مقتضي بداندبه اطلاع عموم خواهدرسيد. ماده 331 – پس ازصدورحكم ابطال مدعي حق داردتقاضاكندبخرج او...

قانون دیه 1

 كتاب چهارم  ديات باب اول – تعريف ديه و موارد آن  ماده 294 – ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياءدم او داده مي شود . ماده 295 – در موا...

قانون شهرداري ها 9

 قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 133427/11/1345‌قانون اصلاح پاره‌اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1334‌مصوب ...

قانون مالیات های مستقیم 15

 فصل پنجم – هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن ماده 261– هیأت عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل که از بین کار...

قانون مدنی 4

 مبحث ششم – مالکيت مافي‌الذمه ماده ۳۰۰اگر مديون، مالک مافي‌الذمه‌ي خود گردد ذمه‌ي او بري مي‌شود، مثل اين که اگر کسي به مورث خود مديون باشد پس از فوت مورث، دين او ...

قانون واردات خودرو

 آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو شماره‌ : .18758ت‌28817هـتاریخ‌ : 1382.04.10وزارت صنایع و معادن – وزارت بازرگانی – وزارت نفت – سازمان حفاظت محیط زیستسازمان مدیریت و برنامه...

قانون بیمه

  معاملات بیمه ماده ۱–بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نمود...

قانون آیین دادرسی مدنی 7

باب ششم – مواعد‌فصل اول – تعيين و حساب مواعد‌ماده 442 – مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر ...