قانون مجازات اسلامی 4

كتاب سوم  قصاص  باب اول – قصاص نفس  فصل اول – قتل عمد ماده 204 – قتل نفس بر سه نوع است – عمد ، شبه عمد ، خطا ماده 205 – قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء ...

قانون آیین دادرسی کیفری 5

ماده 267 – در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات، تقاضاي تجديدنظر نمايد، مي‌تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشور و اظهارنظر‌نسبت به موضوع را به يكي از دادياران دادس...

قانون تجارت 2

ماده 21 – شركتهاي سهامي خاص نمي توانندسهام خودرابراي پذيره نويسي يافروش دربورس اوراق بهادارياتوسط بانكهاعرضه نمايندويابه انتشار آگهي واطلاعيه وياهرنوع اقدام تبلي...

قانون جرایم رایانه ای 2

  قانون جرایم رایانه ای قسمت دوم بخش دوم ـ آئین دادرسی فصل یكم ـ صلاحیت ماده28ـ علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به ر...

قانون شهرداري ها 3

 ناسخ های این مصوبه‌قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها1/12/1372‌قانون الحاق يك بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداريها‌م...

قانون امور گمركي 1

 قانون امور گمركي بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات فصل اول ـ تعاريف ماده ۱ ـ مفاهيم اصطلاحات گمركي به‌كار برده شده در اين قانون، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكا...

قانون مالیات های مستقیم 9

 ماده 141– الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام وطیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع ت...

قانون مجازات اسلامی 8

فصل نهم – تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی ماده ۵۵۸ – هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه ، اماکن ، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی – تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران ب...

قانون مدنی 14

 ماده ۱۲۹۰ اسناد رسمي درباره‌ي طرفين و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتي است که قانون تصريح کرده باشد.ماده ۱۲۹۱اسناد عادي...