قانون مجازات اسلامی 4

كتاب سوم  قصاص  باب اول – قصاص نفس  فصل اول – قتل عمد ماده 204 – قتل نفس بر سه نوع است – عمد ، شبه عمد ، خطا ماده 205 – قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء ...

قانون مالیات های مستقیم 7

 ماده 108 – اندوخته هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن درصورت تقسیم یا ان...