قانون مجازات اسلامی 4

كتاب سوم  قصاص  باب اول – قصاص نفس  فصل اول – قتل عمد ماده 204 – قتل نفس بر سه نوع است – عمد ، شبه عمد ، خطا ماده 205 – قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء ...