مجموعه قوانین و مقررات

قانون ثبت طرح های صنعتی

 قانون ثبت طرحهای صنعتی   فصل دوم ـ طرحهاي صنعتي        ماده۲۰ـ از نظر اين...

قانون کار و امور اجتماعی ۱

  قانون کار جمهوری اسلامی ایران   متن کامل قانون کار جمهوری اسلامی ایران فصل...

قانون ثبت احوال و کارت ملی

قانون ثبت احوالوکارت ملی فصل اول – کلیات ماده ۱- وظایف سازمان ثبت احوال کشور...

قانون آیین دادرسی مدنی ۷

باب ششم – مواعد‌فصل اول – تعيين و حساب مواعد‌ماده ۴۴۲ – مواعدي را كه...

قانون دیه ۲

 فصل نهم – ديه فك  ماده ۴۱۵ – از بين بردن مجموع دو فك ديه كامل دارد و ديه...

قانون مالیات بر ارزش افزوده ۲

 فصل هشتم ـ حقوق ورودی ماده۴۱ـ حقوق گمرکی معادل چهاردرصد (۴%) ارزش گمرکی...

قانون مدنی ۵

 ماده ۴۰۰ اگر ابتدا مدت خيار ذکر نشده باشد ابتداي آن از تاريخ عقد محسوب است و...

قانون بیمه

  معاملات بیمه ماده ۱–بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در...

قانون تجارت ۴

ماده ۱۸۰ – مقررات مواد ۱۴و۱۵اين قانون درموردتعهدخريدسهم جديد نيزحاكم...

قانون شهرداري ها ۵

 ۲۰ – ماده ۵۴ و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:‌ماده ۵۴ – سازمان...