مجموعه قوانین و مقررات

قانون آیین دادرسی کیفری ۵

ماده ۲۶۷ – در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات، تقاضاي تجديدنظر...

ghavanin1

قانون جرایم رایانه ای ۲

  قانون جرایم رایانه ای قسمت دوم بخش دوم ـ آئین دادرسی فصل یكم ـ صلاحیت...

قانون امور گمركي ۱

 قانون امور گمركي بخش اول ـ تعاريف، سازمان و كليات فصل اول ـ تعاريف ماده ۱ ـ...

ghavanin2

قانون مجازات اسلامی ۸

فصل نهم – تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی ماده ۵۵۸ – هرکس به تمام یا قسمتی از...

قانون نظام صنفی کشور

قانون نظام صنفی کشور

قانون بازنشستگی

ماده‌ ۷۶ـ مشمولین‌ این‌ قانون‌ در صورت‌ حائز بودن‌ شرایط‌ زیر حق‌...

قانون روابط موجر و مستاجر ۳

  فصل ششم‌: تعميرات‌ ماده ۲۰ ـ تعميرات كلي و اساسي مورد اجاره كه مربوط به...

قانون مالیات های مستقیم ۴

 ماده ۶۸ – املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات...

قانون مدنی ۹

 ماده ۸۰۰ در صورتي که عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست.ماده...

قوانین بیمه بیکاری

قانون بیمه بیکاری ماده ۱ – کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع...