مجموعه قوانین و مقررات

dadrasi

قانون آیین دادرسی مدنی ۴

د – رسيدگي به صحت و اصالت سند‌ماده ۲۲۳ – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد...

قانون حمایت از مصرف کنندگان

 متن كامل قانون حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان             فصل اول ـ...

قانون امور گمركي ۵

 فصل دوم ـ قاچاق ماده ۱۱۳ ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود: الف ـ كالايي...

قانون مدنی ۲

ماده ۱۰۰اگر مجراي آب شخصي، در خانه‌ي ديگري باشد و در مجري خرابي به هم رسد به...

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

قانونتشکیلاتوآییندادرسیدیوانعدالتاداریمصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ بخشاول- تشكيلات ماده...

قانون تجارت ۱

متن کامل قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران باب اول تجار و معاملات تجارتيماده...

قانون شهرداري ها ۲

 فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداري‌الف – شهردار‌ماده ۵۰ –...

قانون مالیات های مستقیم ۸

 ماده ۱۲۴ – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است...

قانون مدنی ۱۳

 باب سوم – در ولايت قهري پدر و جد پدري ماده ۱۱۸۰طفل صغير، تحت ولايت قهري...

ghavanin112

قانون تأمین اجتماعی

* قانون تأمین اجتماعی