مجموعه قوانین و مقررات

ghanon-mogazat

قانون مجازات اسلامی ۴

كتاب سوم  قصاص  باب اول – قصاص نفس  فصل اول – قتل عمد  ماده ۲۰۴ – قتل...

قانون آیین دادرسی کیفری ۴

فصل چهارم- رأي غيابي‌ماده ۲۱۷ – در كليه جرائم مربوط به حقوق‌الناس و نظم...

قانون تجارت ۱

متن کامل قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران باب اول تجار و معاملات تجارتيماده...

قانون جرایم رایانه ای ۱

 متن کامل قانون جرائم رایانه ای متن کامل قانون جرائم رایانه ای به قرار زیر...

قانون شهرداري ها ۲

 فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداري‌الف – شهردار‌ماده ۵۰ –...

قانون کار و امور اجتماعی ۴

 فصل۹- مراجع اختلاف ماده ۱۵۷هرگونه اختلاف فردي بين كارفرما و كارگر يا...

قانون مالیات های مستقیم ۸

 ماده ۱۲۴ – مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است...

قانون مجازات اسلامی ۷

 باب دهم – ديه جراحات  فصل اول – ديه جراحت سر و صورت  ماده ۴۸۰ – ديه...

قانون مدنی ۱۳

 باب سوم – در ولايت قهري پدر و جد پدري ماده ۱۱۸۰طفل صغير، تحت ولايت قهري...

قانون کار

‌قانون کار بسمه تعالی‌فصل اول – تعاریف کلی و اصول ‌ماده ۱ – کلیه...