وصول مطالبات

1⃣ وصول سفته بدون اثر انگشت امکان پذیر میباشد؟ ?بله در صورتیکه سفته دارای امضا باشد نیز دارنده سفته میتواند برای وصول آن اقدام کند. 2⃣اگر بابت سفته قراردادی نوشته ن...

نظربه اینکه برخی متقاضیان پروانه ساختمانی بخشی از مراحل دریافت پروانه ساختمانی از جمله مراجعه به شهرداری وپرداختعوارضمربوطه را در سال 92 انجام ولیکن صدور پروانه ساختمانی درسال 93انجام شده است درخصوص چگونگی محاسبه ووصول ویاعدم وصول حق بیمه ساختمانی با عنای

باتوجه به عدم تنفیذ بند 89 قانون بودجه سال 92کل کشور در بودجه سال 93 و با عنایت به آئین نامه اجرائی مواد (3) و (5) قانون بیمه‌اجتماعی کارگران ساختمانی، حق بیمه سهم کارفرم...

آیا شعب می‌توانند به ادعای اشتغال کارکنان بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی سابق مربوط به قبل از تاریخ شمول 67/3/1 رادر قالب دستور اداری 5000/539 مورخ 88/6/21 رسیدگی نمایند ؟

باتوجه به اینکه پذیرش سوابق گذشته افراد مدعی اشتغال در نهاد مذکور براساس دادنامه شماره 678مورخ 86/8/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منوط به طرح موضوع در شعب دیوان عدالت ...

نحوه اقدام واحدهای اجرایی درقبال افرادی که در مراجع حل اختلاف ادارات کار و اموراجتماعی اقدام به طرح شکایت نموده و مدعی اشتغال به کار به عنوان کارگزارمخابرات روستایی می‌باشندچگونه است؟

چنانچه اسامی افراد مذکور در فهرستهای ارسالی از سوی این اداره کل موضوع دستور اداری شماره 5020/38765 مورخ 90/5/5 درج گردیده باشد لازم است وفق مفاد دستور فوق به موضوع رسیدگی و...