حق بیمه معوقه پرسنل

1⃣ آیا با اخذ مفاصاحساب بیمه پرسنل درست میشود 2⃣ آیا حق بیمه پرداختی این سه ماه مانند حق بیمه های پرداختی ماه های دیگر(که بیمه پرسنلی واریز شده ) از مبلغ کل بیمه قرار...

پس از فوت کارفرمای کارگاه و اخذ گواهی انحصار وراثت ومتعاقباً دریافت پروانه کسب صنفی به نام یکی از وراث با درج “بارضایت وراث ” آیا سایر وراث شاغل در کارگاه بعنوان بیمه شده تلقی خواهند شد ؟

باتوجه به قانون نظام صنفی وبخشنامه 19جدید درآمد چنانچه در پروانه صادره بنام احدی از وراث درج گردد(با رضایت شریک) درآنصورت هریک از وراث کارفرما محسوب و رابطه حقوق بگی...

وصول مطالبات

1⃣ وصول سفته بدون اثر انگشت امکان پذیر میباشد؟ ?بله در صورتیکه سفته دارای امضا باشد نیز دارنده سفته میتواند برای وصول آن اقدام کند. 2⃣اگر بابت سفته قراردادی نوشته ن...

نظربه اینکه برخی متقاضیان پروانه ساختمانی بخشی از مراحل دریافت پروانه ساختمانی از جمله مراجعه به شهرداری وپرداختعوارضمربوطه را در سال 92 انجام ولیکن صدور پروانه ساختمانی درسال 93انجام شده است درخصوص چگونگی محاسبه ووصول ویاعدم وصول حق بیمه ساختمانی با عنای

باتوجه به عدم تنفیذ بند 89 قانون بودجه سال 92کل کشور در بودجه سال 93 و با عنایت به آئین نامه اجرائی مواد (3) و (5) قانون بیمه‌اجتماعی کارگران ساختمانی، حق بیمه سهم کارفرم...