استفاده صحیح ازقراردادکاری

استفاده از قرارداد کاری مقدمه: انتقال رابطه کار از سطح فردی به سطح جمعی موجب بهبود رابطه فردی کار شده است و قرارداد کار وسیله ای است که بر اساس مقررات قانونی و شرائط ...

شرایط بازنشستگی معلولان

شرایط بازنشستگی معلولان معلولان عادی می توانند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند و به میزان معلولیت از سابقه ارفاقی برخوردار گردند. شرط سنی برای آقایان معلول ۵۰ و برای ...

انواع مرخصی

انواع مرخصی مرخصی بر سه نوع است : ?مرخصی استحقاقی ?مرخصی استعلاجی ?مرخصی بدون حقوق ?مرخصی استحقاقی مطابق ماده 64 قانون کار، مرخصي استحقاقي سالانه كارگران با استفاده ا...

مزایای پایان خدمت

مزایای پایان خدمت ?مزایای پایان خدمت عبارت است از حقوق و مزایایی که کارکنان یک شرکت در قبال ترک کار دریافت می‌کنند که می‌تواند شامل موارد زیر باشد: باز خرید سنوات خ...