لیست مشاغل سخت و زیان آور

لیست مشاغل سخت و زیان آور براساس قانون چیست ؟ به صورت کلی مشاغل زیر جزء مشاغل سخت و زیان آور تامین اجتماعی هستند: 1⃣کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ای...