کارگران امنیت شغلی ندارند.

کارگران امنیت شغلی ندارند. مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران با انتقاد از اینکه وزارت کار سه جانبه گرایی ندارد گفت:اجرای ماده ۷قانون کار مهمترین دغدغه کارگر...

دستمزد و مزایای کارگران

دستمزد و مزایای کارگران ?حقوق و مزایای کارگران موضوع این مطلب است. در ابتدا باید این نکته را متذکر شویم که ضوابط و مقرراتی که در قوانین کار و تامین‌اجتماعی عنوان شد...

حادثه ناشی از کار

حادثه ناشی از کار ??طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی ، حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . حین انجام وظیفه تمام ...