آیین نامه مرخصی ها

                         ماده 1 (ازآييننامهها) موضوعمواد 47 و 48 و 49 قانوناستخدامكشوري‌مصوب 22/7/46 هيأتوزيرانبااصلاحاتبعدي‌ فصليكمـمرخصياستحقاقي‌ مرخصياستحقاقيمستخ...

چگونه دادخواست بنویسیم

? دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، ...