مطالبات کارگر

??کارفرمایان بدانند: مطالبات کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منج...

شرایط دریافت بیمه بیکاری

1️⃣ مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشند. 2️⃣ به صورت غیر ارادی از کار اخراج شده باشند 3️⃣ تبعه کشورهای خارجی نباشند. 4️⃣ مستمری بگیر، بازنشسته و یا از کار افتاده...

مزایای مستمر و غیر مستمر

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست ? می‌دانیم که ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبالغی دیگر را ( نقدی یا غیر نقدی) به عنوان مزایا دریافت کند. بنابرا...

وجوه مشمول کسر حق بیمه

حق بیمه حق بیمه وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر کسر و سهم خود را نیز به آن می افزاید و به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. میزان حق ...