بیمه قراردادهاي پیمانکاري

بیمه قراردادهاي پیمانکاري ?در قراردادهاي پیمانکاري، کارفرما مکلف است به منظور اجراي ماده ۳۸ از پیمانکار بخواهد تا در پایان قرارداد مفاصا حساب لازم را از سازمان اخ...

لیست مشاغل سخت و زیان آور

لیست مشاغل سخت و زیان آور براساس قانون چیست ؟ به صورت کلی مشاغل زیر جزء مشاغل سخت و زیان آور تامین اجتماعی هستند: 1⃣کار در معادن اعم از تحت الارضی یا سطح الارضی که ای...