وجوه مشمول کسر حق بیمه

حق بیمه حق بیمه وجهی است که کارفرما بابت بیمه اجتماعی کارگران از حقوق کارگر کسر و سهم خود را نیز به آن می افزاید و به شعب سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کند. میزان حق ...