مستمری همگانی

مستمری همگانی این طرح نیز همانند طرح مستمری مکمل بازنشستگی بوده و برای اقشاری که از مستمری پایه بهره مند نمی­باشند توصیه می­گردد. از جمله این افراد می­توان به زنان ...