امور مالیاتی

بخشنامه ۶۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۴(معافیت موضوع تبصره۳ماده۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم)

بخشنامه ۶۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۴(معافیت موضوع تبصره۳ماده۱۳۲ قانون مالیات های...

مغایرت اطلاعات لیست های بیمه با اظهارنامه های مالیاتی به ضرر کارگران

مغایرت اطلاعات لیست های بیمه با اظهارنامه های مالیاتی به ضرر کارگران مغایرت...

نحوه بخشودگی جرایم ماده۱۶۹ مکرر

نحوه بخشودگی جرایم ماده۱۶۹مکرر ?بخشنامه ۹۷-۹۴-۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶( بخشودگی...