امور مالیاتی

.صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش اعلام شد

.صنوف مشمول صندوق مکانیزه فروش اعلام شد طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه...

برخی موارد رد دفاتر قانونی عبارتند از :

برخی موارد رد دفاتر قانونی عبارتند از : دفتر از پلمپ خارج شود و فاقد یک یا چند...

انواع مالیات

انواع مالیات مالیات ها عموما به دو گروه مالیات های مستقیم و مالیات های غیر...