قانون مالیات های مستقیم 3

  باب سوم – مالیات بردرآمد فصل اول – مالیات بردرآمد املاک ماده 52 – درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت ها...

خشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم)

بخشنامه ۹۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۹/۱۰(جرایم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر الحاقی مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم) با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص میزان جرایم موضو...

نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت

نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت اگر کسب و کار شما فاقد فعالیت است : باید مراتب عدم فعالیت خود را به اطلاع حوزه مالیاتی خود برسانید … ?متاسفانه عدم اطلاع اکثر مدیران شرکت ...