چگونه دادخواست بنویسیم

? دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، ...

اخذ کد کارگاهی

⬅️اخذ کدکارگاهی ? مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مطالباتی و اخذ کد کارگاهی از طریق #کارگزاری های رسمی تامین اجتماعی ؟ ? به منظور کاهش حجم مراجعات به شعب تامین اجت...