مزایای مستمر و غیر مستمر

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست ? می‌دانیم که ممکن است شاغل علاوه بر مزد مبنا یا حقوق اصلی، مبالغی دیگر را ( نقدی یا غیر نقدی) به عنوان مزایا دریافت کند. بنابرا...

قانون مجازات اسلامی 4

كتاب سوم  قصاص  باب اول – قصاص نفس  فصل اول – قتل عمد ماده 204 – قتل نفس بر سه نوع است – عمد ، شبه عمد ، خطا ماده 205 – قتل عمد برابرمواداين فصل موجب قصاص است وازاولياء ...

حادثه ناشی از کار

حادثه ناشی از کار ??طبق ماده 60 قانون تامین اجتماعی ، حادثه ناشی از کار حادثه ای است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد . حین انجام وظیفه تمام ...